ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden van VICURA te Nijmegen – versie juni 2021
De Algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek direct kosteloos toegezonden.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. VICURA: WENQ h.o.d.n. VICURA, bij KvK geregistreerd onder nummer 09139502.
2. De afnemer: de koper, opdrachtgever, huurder, aanbesteder of ieder ander waarmee VICURA een overeenkomst aangaat, waaraan VICURA een aanbieding of levering doet, of voor wie VICURA een prestatie verricht; alles zowel ten aanzien van zakelijke afnemers als ten aanzien van consumenten.

ARTIKEL 2. DE GELDIGHEID
Deze voorwaarden gelden ten aanzien van de verkoop en/of verhuur dan wel uitleen door VICURA van producten, o.a. scootmobielen, rolstoelen, , rollators, sta-opstoelen, (ADL) hulpmiddelen, comfort-/verpleegbedden en trapliften en/of onderdelen of toebehoren daarvan.

ARTIKEL 3. DE OFFERTE
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. VICURA is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen de aanbieding geldig blijft is dertig dagen, tenzij anders vermeld in de offerte/aanbieding.
2. Alle door VICURA opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de producten en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 4. DE OVEREENKOMST
1. Aanbetaling – VICURA is gerechtigd om bij het aangaan van een overeenkomst met een afnemer een aanbetaling (bij aankoop) of borg (bij huur of leen) te vragen tot een maximum van 50% van de aanschafwaarde.
2. Prijswijziging – Indien na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke hebben geen invloed op de al overeengekomen prijs, waarvoor de afnemer getekend heeft.
3. Eigendomsbehoud – VICURA blijft eigenaar van de door haar aan de afnemer verkochte, producten, zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan. VICURA blijft eigenaar van de door haar aan de afnemer verhuurde en/of uitgeleende producten.
De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de producten, eventuele toebehoren en verpakking zorg te dragen.

ARTIKEL 5. DE LEVERTIJD
1. Onder de levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De afnemer ontvangt een indicatie van de te verwachte levertijd.
2. Bij overschrijding van de te verwachte levertijd wordt de afnemer tijdig geïnformeerd. Eventuele hieruit voorvloeiende kosten of ander gevolgen voor de afnemer, kunnen niet worden verhaald op VICURA.

ARTIKEL 6. HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING
1. Als bij aflevering van een product een defect of beschadiging wordt geconstateerd, dient de afnemer dit direct, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van het product aan VICURA te melden. Bij voorkeur via e-mail met daarbij foto’s van het defect. Bij een telefonische melding kan VICURA alsnog verzoeken om een schriftelijke bevestiging met daarbij foto’s van het defect. Indien VICURA binnen 24 uur geen melding ontvangt, wordt de afnemer geacht het gekochte product zonder schade te hebben ontvangen en wordt aangenomen dat eventuele schade of gebrek ontstaan is na het moment van aflevering bij de afnemer. Deze schade kan dan ook niet meer door afnemer verhaald worden op VICURA.
2. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, inbegrepen het vervoer door VICURA (of derden) van de gekochte producten naar afnemer, waarbij VICURA, tot aan het moment van aflevering bij afnemer, het risico van beschadiging en verlies draagt.

ARTIKEL 7. DE GARANTIE
1. De garantie op nieuwe producten dekt onderdelen als de elektronica, schakelaars en, indien van toepassing, de elektromotor, voor een periode van 24 maanden na datum van aankoop, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Op accu’s wordt een garantie gegeven van 6 maanden na datum van aankoop. Uitdrukkelijk worden de volgende onderdelen van garantie uitgesloten: banden, verf, bumpers en voetenplaten, plastic en rubberdelen, bekleding, verlichting en lampen, boodschappenmandje, remmen, evenals onderdelen die aan normale gebruiksslijtage onderhevig zijn.
2. Bovenstaande garantiebepalingen gelden niet voor demomodellen en gebruikte modellen. Voor demomodellen en gebruikte modellen worden per overeenkomst specifieke garantiebepalingen overeengekomen tussen afnemer en VICURA.
3. Garantie is niet overdraagbaar en vervalt in geval van oneigenlijk en abnormaal gebruik, botsingen, aanrijdingen en alle overige calamiteiten die buiten de invloedsfeer van VICURA vallen. Bij melding van een garantieclaim dient men de originele aankoopfactuur of een gelijkwaardig (betaal)bewijs te kunnen overleggen. Zonder deze informatie kan de garantieclaim niet in behandeling worden genomen.

ARTIKEL 8. DE AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor het gebruik van bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld een scootmobiel, is uitdrukkelijk een speciale WA-verzekering wettelijk verplicht gesteld. De afnemer dient hier zelf zorg voor te dragen.
2. VICURA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (gevolg)schade veroorzaakt door het gebruik van de door VICURA geleverde producten. Noch VICURA, noch haar personeel draagt aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door de afnemer te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door VICURA te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

ARTIKEL 9. VERHUUR
1. In geval van verhuur, vangt de huurperiode aan op de datum van aflevering van het gehuurde of op het moment waarop het gehuurde met eigen vervoer van VICURA of door de vervoerder van VICURA aan het adres van de afnemer is afgeleverd, dan wel wanneer het gehuurde door de afnemer bij VICURA is afgehaald.
2. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door VICURA is terug ontvangen, echter met dien verstande dat, indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggebracht, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.
3. Het verhuurde zal door VICURA in goede staat worden afgeleverd. De afnemer heeft het recht vooraf te inspecteren of het verhuurde in goede staat is. Maakt de afnemer van dit recht geen gebruik, dan wordt het verhuurde geacht in goede staat te zijn afgeleverd. Het verhuurde zal onder alle omstandigheden eigendom blijven van VICURA.
4. Indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden heeft VICURA het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weer in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.
5. Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien VICURA daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is de afnemer per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het afgesproken tarief per tijdseenheid.
6. De afnemer is – zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe vanuit VICURA – niet gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De afnemer ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan het gehuurde, evenals diefstal of vermissing van het gehuurde. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd worden, zal – voor zover niet door enige verzekering gedekt – de afnemer aan VICURA een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur evenals de kosten van de vervanging.
8. Het is de afnemer niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door VICURA voorgeschreven materialen te gebruiken. In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal de afnemer onmiddellijk en op de snelste wijze VICURA inlichten. De afnemer zal VICURA te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt VICURA zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technisch onderhoud en inspectie. Na beëindiging van de huurovereenkomst is de afnemer verplicht het gehuurde in onbeschadigde staat terug te leveren aan VICURA. Indien beschadigingen geconstateerd worden, zullen de kosten van herstel of vervanging bij de afnemer in rekening worden gebracht.
9. VICURA is gerechtigd de terug ontvangen producten zelf te (doen) herstellen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Indien de afnemer na afloop van de overeengekomen of verlengde huurperiode in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft VICURA het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de afnemer op te vorderen en voor rekening en risico van de afnemer weg te (doen) halen, waarbij de afnemer zich verplicht VICURA toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien worden door VICURA verhaald op de afnemer.

ARTIKEL 10. UITLEEN
1. In geval van uitleen van een product, vangt de leenperiode aan op de datum van aflevering van het geleende of op het moment waarop het geleende met eigen vervoer van VICURA of door de vervoerder van VICURA aan het adres van de afnemer is afgeleverd, dan wel wanneer het geleende door de afnemer bij VICURA is afgehaald.
2. De leentijd eindigt op de overeengekomen datum tussen VICURA en afnemer, of zoveel eerder als de afnemer het product niet langer wenst te lenen.
3. Het geleende zal door VICURA in goede staat worden afgeleverd. De afnemer heeft het recht bij aflevering te inspecteren of het geleende in goede staat is. Maakt de afnemer van dit recht geen gebruik, dan wordt het geleende geacht in goede staat te zijn afgeleverd. Het geleende zal onder alle omstandigheden eigendom blijven van VICURA.
4. Indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen in de Algemene Voorwaarden heeft VICURA het recht het geleende direct terug te vorderen van de afnemer.
5. Overschrijding van de overeengekomen leentermijn is alleen geoorloofd indien VICURA daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de leentermijn is de afnemer per dag een vergoeding verschuldigd die door VICURA naar redelijkheid in rekening worden gebracht bij de afnemer.
6. De afnemer is – zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe vanuit VICURA – niet gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De afnemer ontleent aan de leenovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het geleende gebruik te maken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan het geleende, evenals diefstal of vermissing van het geleende. Indien het geleende of onderdelen daarvan geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd worden, zal – voor zover niet door enige verzekering gedekt – de afnemer aan VICURA een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de aanschafkosten van een vervangend product evenals de kosten van de vervanging.
8. Het is de afnemer niet toegestaan aan het geleende enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door VICURA voorgeschreven materialen te gebruiken. In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het geleende zal de afnemer onmiddellijk en op de snelste wijze VICURA inlichten. De afnemer zal VICURA te allen tijde in de gelegenheid stellen het geleende te inspecteren. Tevens behoudt VICURA zich het recht voor het geleende terug te nemen voor technisch onderhoud en inspectie. Na beëindiging van de leenovereenkomst is de afnemer verplicht het geleende in onbeschadigde staat terug te leveren aan VICURA. Indien beschadigingen geconstateerd worden, zullen de kosten van herstel of vervanging bij de afnemer in rekening worden gebracht.
9. VICURA is gerechtigd de terug ontvangen producten zelf te (doen) herstellen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Indien de afnemer na afloop van de overeengekomen of verlengde leenperiode in gebreke blijft het geleende geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft VICURA het recht het geleende of hetgeen daaraan ontbreekt, onmiddellijk van de afnemer op te vorderen en voor rekening en risico van de afnemer weg te (doen) halen, waarbij de afnemer zich verplicht VICURA toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het geleende zich bevindt. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien worden door VICURA verhaald op de afnemer.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
VICURA behoudt te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer de afnemer haar hierop een opdracht heeft gegeven.

ARTIKEL 12. PRODUCT OP PROEF
1. In sommige gevallen is het mogelijk een product op proef thuis te proberen. Hiervoor zal in alle gevallen van tevoren een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld. Tevens wordt hierin ook de periode vastgelegd gedurende welke het product geprobeerd mag worden.
2. Voor het op proef thuis proberen van een product kan te allen tijde een borg gevraagd worden van een in overleg en in redelijkheid overeengekomen bedrag. Indien de afnemer overgaat tot aanschaf van het product zal dit door VICURA verrekend worden.
3. VICURA levert de te proberen producten in goede staat aan de afnemer. Deze dienen in dezelfde staat retour gezonden te worden. Op deze voorwaarden zijn tevens van toepassing de bepalingen begrepen onder artikel 10.

ARTIKEL 13. BETALING
1. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie dat betaling bij aflevering plaatsvindt, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien VICURA een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om betaling van het totaal te vorderen bij sluiten van de overeenkomst.
3. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 5 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Wanneer de factuur na 5 dagen geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan VICURA vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 13.3, stuurt VICURA aan de afnemer na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin zij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 5 dagen te betalen.
5. Indien termijnbedragen van een afbetalingsregeling niet op de overeengekomen tijdstippen worden voldaan vervalt de afbetalingsregeling en is het volledige (restant-)bedrag terstond opeisbaar.
6. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke VICURA moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de afnemer. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betrokken bedrag.
7. De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen periode.

ARTIKEL 14. DE ANNULERING EN RETOURNERING
1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij VICURA kan bewijzen dat zijn schade groter is. Bij producten die op maat moeten worden gemaakt en als gevolg hiervan specifiek voor de afnemer worden besteld, waaronder deelleveringen en aanpassingen, is VICURA gerechtigd tot vordering van maximaal 75% van het bedrag dat bij uitvoering van de overeenkomst voldaan had moeten worden.
2. De afnemer heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen vanaf de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product, inclusief eventuele toebehoren en de verpakking. Hij zal het product (en evt. toebehoren) slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden, op dezelfde wijze zoals hij dat in een fysieke winkel zou doen. Scootmobielen, rollatoren, rolstoelen, wandelstokken, krukken, ADL-hulpmiddelen en dergelijke producten, mogen uitsluitend in de woning worden uitgeprobeerd, dus niet buiten!
3. Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, schriftelijk of via e-mail kenbaar te maken aan VICURA. Vanaf het moment van deze melding, dient de afnemer het product binnen 14 dagen te retourneren. Bij retournering van een product is de afnemer verantwoordelijk voor schadeloze en gebrekkeloze retournering van het product (inclusief eventuele toebehoren), ook indien dit transportschade of vermissing betreft. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de afnemer. Extra goed verpakken van het product, beschermd tegen stoten, vocht en vuil is hierbij dringend aanbevolen, ongeacht hoe het pakket aan afnemer geleverd is. Om discussie te voorkomen, raadt VICURA afnemer aan foto’s te maken van de staat waarin het product verkeert voor verzending en foto’s te maken van het pakket zoals deze aangeboden wordt bij de vervoerder. Op deze manier kan afnemer eventuele transportschade claimen bij de vervoerder. Voor extra zekerheid kan de afnemer het product verzekerd verzenden of zelf bij VICURA terugbrengen, nadat hiervoor een afspraak is gemaakt met VICURA. Heeft het product reeds een defect of beschadiging bij ontvangst, dan dient de afnemer dit op de direct, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van het product aan VICURA te melden. Bij voorkeur via e-mail met daarbij foto’s van het defect. Bij een telefonische melding kan VICURA alsnog verzoeken om een schriftelijke bevestiging met daarbij foto’s van het defect. (zie tevens artikel 6). Indien verzuimd is dit te doen, wordt aangenomen dat eventuele schade of gebrek ontstaan is na het moment van aflevering bij de afnemer of tijdens transport van de retourzending van afnemer naar VICURA. Schade of gebrek zal naar redelijkheid in rekening worden gebracht bij de afnemer.
4. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zijn uitgesloten van het Herroepingsrecht. Dit betreft o.a. ADL-hulpmiddelen t.b.v. persoonlijke verzorging (zoals toiletbrilverhoger, douch- toilet(rol)stoelen, badliften, antislipmatten), comforthulpmiddelen (zoals matrassen, hoofd- en zitkussens), keukenbenodigdheden (zoals servies, bestek), accu’s en batterijen.
5. Indien een product buiten de retourvoorwaarden valt, of om andere reden (bijvoorbeeld schade of vermissing) niet retour geaccepteerd kan worden door VICURA, dan zal VICURA het product retour zenden naar afnemer en zullen de kosten voor deze retourlevering naar afnemer, in rekening worden gebracht bij de afnemer.

ARTIKEL 15. GESCHILLEN
Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Op alle overeenkomsten en transacties van Zorg Totaal is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

ARTIKEL 16. AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR LEVERINGEN EN DIENSTEN DOOR WENQ
Voor leveringen en diensten door WENQ aan zakelijke opdrachtgevers, zijn aanvullend van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIP 2007). Deze Algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek direct kosteloos toegezonden.
Voor leveringen en diensten door WENQ aan consumenten, zijn aanvullend van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC). Deze Algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek direct kosteloos toegezonden.
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:
VICURA
Thijmstraat 45
6531 CM Nijmegen
Telefoonnummer: 024 355 35 93 van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
E-mailadres: info@vicura.nl